Програми

Регистрационен формуляр

Училището е официално лицензирано от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Република България според Постановление на министерския съвет № 90 от 2018 г. за класовете по български език, литература и история. Свидетелствата, издадени от училището, се заверяват от посланика на България в САЩ и се признават в България. Децата, които завършват нашето училище, могат да продължат обучението си в България без необходимост от приравнителни изпити.

Класовете предлагани от училището:
- Детска градина първа група (3-4г)
- Детска градина втора група (5г)
- Потготвителен клас (6 г)
- Първи клас (7г)
- Втори клас (8г)
- Трети клас (9г)
- Четвърти клас (10г)
- Пети клас (11г)
- Шести клас (12г)
- Седми клас (13г)
- Осми клас (14+г)

Класовете, които се предлагат в двата клона в Бостън и Кейп Код може да се различават. За информация относно предлаганите класове се свържете с Академичния Директор на училището.

Разпределяне на децата по класове
Определянето на класа, в който децата се записват, се извършва въз основа на възрастта (според таблицата по-горе) и от степента на владеене на български език. Възрастта на децата се определя на базата на навършените години на детето през календарната година, в която започва съответната учебна година. Например, деца родени през календарната 2012 ще навършат 7 години през 2019 и съответно ще бъдат записани в Първи клас през учебната 2019/2020 година.

В случаи, когато детето е навършило необходимата възраст за даден клас, но степента на владеене на български език е недостатъчна за този клас, ще бъде препоръчано детето да се запише в по-нисък клас. Степента на владеене на български език се определя от учителите.

Извънкласни занятия
В двата клона се предлагат различни извънкласни занимания, като танци и музика. Конкретните програми се определят за всяка година в зависимост от интереса на децата и наличността на преподавадели за тези програми.